Hii Ndio Sababu Swaalih al-Munajjid Ni Ikhwaaniy

Muhammad Swaalih al-Munajjid anasema katika kitabu chake "Arba'uun Nasiyhah li Islaah-ul-Buyuut, uk. 23-25.": Vile vile, kuna vitabu zaidi juu ya mada zingine. Hii ni pamoja na vitabu vya profesa Sayyid Qutwub (Rahimahu Allaah) kama al-Mustaqbal li Haadha ad-Diyn, Haadha ad-Diyn, Ma'aalim fiyt-Twariyq na Khasaaisw at-Tasawwur al-Islaamiy. Hali kadhalika vitabu vya profesa Muhammad Qutwub, kama kwa mfano wa Manhaj at-Tarbiyah al-Islaamiyyah, Waaqi'unaa al-Mu'aasir, Ruqyah Islaamiyyah fiy Ahwaal al-Aalam al-Mu'aasir, Qabsaat min ar-Rasuul, Ma'rakat-ut-Taqliyd, Hal Nahnu Muslimuun, Jaahiliyyah al-Qarn al-'Ishriyn na Madhaahib al-Fikriyyah al-Mu'aaswarah. Vitabu kama hivyo vimeandikwa pia na profesa Abul-A´laa al-Mawduudiy. Katika hivyo ni Tafsiyr Suurah an-Nuur, al-Hijaab na al-Jihaad. Vile vile, profesa Abul-Hasan-Nadwiy. Katika hivyo ni Maadha khasira al-'Aalam bi Inhitaat-il-Muslimiyn na as-Siyraa´ bayn al-Fikrah al-Islaamiyyah wal-Fikrah al-Gharbiyyah.

Muhammad Swaalih al-Munajjid anasema katika kitabu chake “Arba’uun Nasiyhah li Islaah-ul-Buyuut, uk. 23-25.”:

Vile vile, kuna vitabu zaidi juu ya mada zingine. Hii ni pamoja na vitabu vya profesa Sayyid Qutwub (Rahimahu Allaah) kama al-Mustaqbal li Haadha ad-Diyn, Haadha ad-Diyn, Ma’aalim fiyt-Twariyq na Khasaaisw at-Tasawwur al-Islaamiy.

Hali kadhalika vitabu vya profesa Muhammad Qutwub, kama kwa mfano wa Manhaj at-Tarbiyah al-Islaamiyyah, Waaqi’unaa al-Mu’aasir, Ruqyah Islaamiyyah fiy Ahwaal al-Aalam al-Mu’aasir, Qabsaat min ar-Rasuul, Ma’rakat-ut-Taqliyd, Hal Nahnu Muslimuun, Jaahiliyyah al-Qarn al-‘Ishriyn na Madhaahib al-Fikriyyah al-Mu’aaswarah.

Vitabu kama hivyo vimeandikwa pia na profesa Abul-A´laa al-Mawduudiy. Katika hivyo ni Tafsiyr Suurah an-Nuur, al-Hijaab na al-Jihaad.

Vile vile, profesa Abul-Hasan-Nadwiy. Katika hivyo ni Maadha khasira al-‘Aalam bi Inhitaat-il-Muslimiyn na as-Siyraa´ bayn al-Fikrah al-Islaamiyyah wal-Fikrah al-Gharbiyyah.


  • Author: Shaykh Abu Ibraahiym bin Sultwaan al-´Adnaaniy. al-Qutbiyyah, uk. 156
  • Kitengo: Uncategorized , al-Munajjid, Muhammad Swaalih
  • Mfasiri: https://wanachuoni.com
  • Imechapishwa: Wednesday 15th, January 2014